งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลการประกวดนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระของโรงเรียนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา

4481

วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลการประกวดนวัตกรรมการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระของโรงเรียนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ในโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นครูนวัตกร โรงเรียนบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 อาคาร 44 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้มีผู้บังคับบัญชากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูในโครงการกองทุนการศึกษาฯ และครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

คลิกชมภาพเพิ่มเติม