สถิติการให้บริการของห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566

8050

สถิติของห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม 2566

  1.  คณะ/หน่วยงานที่มีนักศึกษา และบุคลากรเข้ามายืมหนังสือมากที่สุด
  2.  สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
  3.  การยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ
  4.  ประเภทผู้ใช้บริการมากที่สุด
  5.  ช่วงระยะเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้บริการมากที่สุด
  6. ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด
  7. หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกยืมมากที่สุด
  8.  คณะ/หน่วยงานที่เข้ามายืมหนังสือมากที่สุด