แนะนำวารสารภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ (E – Thai Journal)

130

ชื่อวารสาร “เกษตรพระวรุณ” Volume 20 Number 1 January – June 2023                                       เป็นบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) หรือบทความทางวิชาการ (Academic article) ทางด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์การอาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร สารสนเทศการเกษตร นวัตกรรมการเกษตร และนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น                  สามารถอ่านได้แบบออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด และสามารถเลือกเรื่องที่จะอ่านหน้าสารบัญได้เลย