แนะนำวารสารภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ (E – Thai Journal)

1328

ชื่อวารสาร “ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Volume 51 Number 2 April – June 2023                  วารสารครุศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับศาสตร์ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรและการสอน ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา การสอนภาษาไทย การศึกษาคณิตศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี และการสอนภาษาต่างประเทศ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และนาฏศิลป์ศึกษา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ได้แก่ พัฒนศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา อุดมศึกษา ธุรกิจและอาชีวศึกษา วิจัยการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติและสารสนเทศการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สื่อทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษานอกระบบโรงเรียน                                                                                                                สามารถอ่านได้แบบออนไลน์ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด และสามารถเลือกเรื่องที่จะอ่านหน้าสารบัญได้เลย